Værdigrundlag for Efterskolen Ådalen

Efterskolens værdigrundlag bygger på tillid, åbenhed og ligeværd

Skolens virksomhed bygger på

 • At den enkelte har medansvar, medindflydelse og medvirker til opbygningen af et skolefællesskab
 • At samværet foregår i en atmosfære af ligeværd, tillid og åbenhed, og hvori samtalen er af central betydning
 • At læring og skabende virksomhed står centralt i skolens virke og udfordrer såvel lærer som elev

Målsætning

Personligt:

Eleverne støttes i deres personlighedsopbygning og -udvikling. Skolen søger at styrke elevernes handlende, tænkende og skabende kræfter, så de bliver bedre rustet til at møde livets udfordringer positivt og konstruktivt.

Fagligt:

Eleverne får mulighed for at tilegne sig såvel musiske som formelle kundskaber og færdigheder, der gør det muligt for dem at træffe et bevidst uddannelses- og fremtidsvalg.

Socialt:

Gennem efterskoleopholdet får eleverne mulighed for at forberede sig til aktiv medleven, medbestemmelse og medansvar i et demokratisk samfund. Skolens hele liv må derfor bygge på tolerance og respekten for forskelligheden i fællesskabet, således at elevernes solidariske holdning og handleevne styrkes.

De overordnede mål søges opnået ved:

 • At gøre eleverne åbne og nysgerrige over for omverdenen, så de bliver i stand til at forstå væsentlige problemstillinger af etisk, politisk, kulturel, æstetisk, religiøs og miljømæssig karakter
 • At styrke respekten og tolerancen for andres forskellighed
 • At styrke den konstruktive, kritiske sans
 • At styrke den enkeltes selvværd og selvtillid, således at de lærer at tage ansvar for egne handlinger
 • At eleverne oplever trygheden og udfordringen ved at tilhøre et fællesskab
 • At eleverne stilles over for en række krav om aktiv medvirken i skolens liv
 • At styrke det legende menneske og udvikle lyst til at bruge de musisk-kreative evner i en faglig og social sammenhæng
 • At styrke de projektorganiserede arbejdsformer i såvel prøveforberedende som musiske fag
 • At undervisningen i de prøveforberedende fag tilrettelægges således, at eleverne trygt kan indstille sig til de afsluttende prøver.

Skolens værdigrundlag udmønter sig blandt andet i medindflydelse og demokrati i hverdagen på Efterskolen Ådalen.