Inklusion og specialundervisning

For elever med faglige udfordringer, som ikke alene kan imødekommes af undervisningsdifferentiering og holddannelse, og som har et støttebehov på mindre end 9 timer pr. uge, iværksættes et inklusionstilbud. En lærer med særlige forudsætninger omkring inklusion varetager det overordnede ansvar for udarbejdelse af inklusionstilbuddet.

Inklusion på efterskole

Vi udarbejder en inklusionsplan

I samarbejde med den enkelte elev, dennes forældre, eksterne fagpersoner samt nuværende lærere identificeres elevens udfordringer. På den baggrund udarbejder læreren, med det overordnede ansvar, en inklusionsplan. En plan der beskriver såvel elevens udfordringer, behov samt hvilke inklusionstiltag, der skal iværksættes. Inklusionsplanen for hver enkelt elev indeholder konkrete mål for elevens undervisning og øvrige pædagogiske aktiviteter, og den evalueres løbende og tilrettes efter behov.

Støttelærer i klasser med inklusions-elever

I klassen vil der i fagene dansk, engelsk og matematik samt i øvrige fag, hvis behovet skønnes, være indsat støttelærere. Støttelæreren indgår i planlægningen af undervisningsforløbene med henblik på at kunne målrette støtten og sikre den nødvendige hjælp til lektier.

Den iværksatte støtte har fokus på undervisningen, men en del af støtten kan efter behov placeres i skolens samværsdel.

Støtten er individuelt tilrettet og kan være i form af

 • Individuel undervisning
 • Supplerende undervisning
 • Støtte i den almindelige undervisning
 • Undervisning på særlige hold
 • Støtte til planlægning og strukturering af hverdagens forskellige opgaver med henblik på at gør eleven undervisningsparat.

Planen godkendes af forældrene og samtlige faglærere gøres bekendte med indholdet.

Indsatsområder er koordineret med forældre og PPR

For elever, som har et støttebehov på mere end 9 timer, udarbejdes et særligt tilrettelagt forløb, hvor indsatsområderne er koordineret med PPR og forældrene. Indsatsområderne kan være:

  • Faglig undervisning
  • Personlig hygiejne/velvære
  • Struktur
  • Motorik/bevægelse
  • Sociale kompetencer

  Organiseret viden til brug for specialstøtten

  • Et hjemmelærerteam, som kan guide, støtte og vejlede om forhold vedrørende personlig hygiejne
  • En skolepsykolog, som kan guide og vejlede ansatte og som kan tage samtaler med eleven
  • Et team af lærere med særlige kompetencer, som fungerer som særlige kontaktpersoner.
  • Støttelærere, som kan indgå i den faglige undervisning eller som eneunderviser

   Eleven får kontaktperson

   Forud for skolestart identificeres, i samarbejde med PPR, forældrene og eleven, elevens vanskeligheder. På baggrund af de identificerede vanskeligheder, tildeles eleven en særlig kontaktperson. Den særlige kontaktperson har til opgave at koordinere støtten og efter behov inddrage de relevante støtteteams.

   Undervisning i klassen

   Det tilstræbes at den faglige undervisning foregår i klassen og i mindre omfang som eneundervisning eller i en mindre gruppe. Mange elever, som modtager specialundervisning, vælger at tage på efterskolen for at være i en ”normal” klasse. Det er den særlige kontaktperson og faglærerne, der i samarbejde, vurderer det faglige udbytte og på baggrund af dette, vælger den rette undervisningsform.

   Dansk som andetsprog

   Efterskolen tilbyder også undervisning i dansk som andetsprog.