Evaluering

Evalueringskultur

Evalueringskulturen på Ådalen består af flere elementer. For at gøre opfølgningen af evalueringerne lettere er der en særlig sammenhæng og struktur mellem de enkelte dele. På Ådalen har vi således vedtaget en plan, hvorefter vi arbejder med følgende tilbagevendende evalueringer:

1) En undervisningsvurdering i løbet af skoleåret, hvor eleverne i hver enkelt klasse på et skema med 12 udsagn skal udtrykke deres vurdering af

a. lærerens faglighed og autoritet
b. lærerens engagement
c. læringsmiljøet i klassen

Elevernes besvarelse afleveres med navn til læreren og til skolens ledelse. Elevbesvarelserne indgår i de årlige medarbejdersamtaler. Efter medarbejdersamtalen melder læreren tilbage til sin klasse, og klassen drøfter her de overvejelser, undervisningsvurderingen har afstedkommet. Undervisningsvurderingen er et centralt element i skolens arbejde med undervisningsmiljøet.

2) En Undervisningsmiljøvurdering i løbet af skoleåret, hvor ’Åtinget’ på baggrund af materiale fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) udvælger de dele af elevernes undervisningsmiljø, som de finder mest relevante at undersøge og arbejde med. ‘Åtinget’ udarbejder herefter et spørgeskema: ’Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Ådalen’. Skemaet præsenteres på et fællesmøde, og det udleveres til samtlige elever. Besvarelserne behandles af ‘Åtinget’. Det seneste skema fokuserede på følgende emner:

a. Undervisningsmiljøet i den enkelte klasse
b. Omfanget af lektier
c. Bedømmelse af de fysiske rammer
d. Mobning / chikane
e. Praktiske og kreative tilbud

Hovedtræk af konklusionerne (herunder opfølgningsplanen) offentliggøres her på siden.

3) En spørgeskemabaseret undersøgelse i slutningen af skoleåret til samtlige elever.

Eleverne bedes evaluere udvalgte områder inden for skolens dannelsesprojekt, undervisning og samvær. Områder, der kan udledes direkte af efterskolens værdigrundlag og målsætning. Besvarelserne indsamles, bearbejdes og analyseres af efterskolens pædagogiske udvalg. Udvalget vurderer på baggrund af dette, om elevernes evaluering bør føre til ændringer i efterskolens pædagogiske praksis. Sådanne ændringsforslag fremlægges og drøftes på medarbejder- og planlægningsmøder forud for det kommende skoleår. Såfremt konklusionerne afviger væsentligt fra punkt 1 og 2, offentliggøres hovedtrækkene (herunder opfølgningsplanen) her på siden.

4) En spørgeskemabaseret undersøgelse ved udgangen af et skoleår til samtlige forældre på årgangen.

Forældrene skal på en skala fra ’helt enig’ til ’helt uenig’ udtrykke deres opfattelse af otte udsagn om deres børns udbytte af efterskoleopholdet på udvalgte kerneområder, der følger af efterskolens værdigrundlag og målsætning:

a. Elevens faglige udbytte / udvikling af faglige kompetencer
b. Elevens udvikling af kompetencer i forhold til demokrati og fællesskab
c. Elevens udvikling af personlige og sociale kompetencer

Sammen med udsagnene får forældrene udleveret Ådalens værdigrundlag, og de skal slutteligt på ovennævnte skala udtrykke deres opfattelse af, om efterskolen lever op til sit erklærede værdigrundlag.

Forældrebesvarelserne bearbejdes af skolens ledelse og præsenteres i forkortet form på et bestyrelsesmøde. Besvarelserne sammenlignes med tidligere års selvevalueringer, og bestyrelsen beslutter, om denne analyse giver anledning til ændringer i forhold til indhold og metode.