Projek10L

 Projek10L

Projek10L er et projektorienteret hold, hvor der arbejdes med muligheden for at gå i skole på en ny, kreativ og anderledes måde. Fokus er rettet mod det projektorienterede og tværfaglige, og undervisningen sigter mod at styrke elevernes selvstændighed og samarbejdsevner.

I Projek10L har fordybelse, fleksibilitet og medindflydelse har rigtig gode vilkår.Eleverne føres ikke op til afsluttende prøver eller undervises ud fra et på forhånd givet pensum. I stedet forsøger vi at skabe et dynamisk arbejdsrum præget af initiativ, plads og tid til at forfølge de gode ideer. Det giver nye muligheder og perspektiver, og samtidig stiller det krav til de elever, der vælger Projek10L, om at være velovervejede i forhold til videre skolegang.

Tamara fra årgang 33 fortæller her:

Projek10L er en anden måde at gå i 10. klasse på. Her arbejdes bevidst med dine evner til og mulighed for at tage medansvar. Ligesom glæden ved at lære gerne skulle fodres undervejs. Som al anden undervisning på efterskolen sigter den, ud over et fagligt indhold, mod efterskolernes hovedsigte; livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Ud fra formålene og efterskolernes hovedsigte laver underviserne en årsplan med hovedemner. Der er fokus på emner som vi, som voksne finder velegnede til formålet. Årsplanen ses dog som en form for skitse og eleverne inviteres til at komme med deres ændrings- og udviklingsforslag. Ligeledes tilpasses der hen ad vejen til aktuelle forhold og gode idéer.

Elevinddragelse foregår, ligesom undervisernes planlægning, ud fra de overordnede formål og skal have et væsentligt læringspotentiale. Undervejs får eleverne ofte mulighed for at definere deres egne underemner og dermed vælge deres egne personlige indgangsvinkler.

Undervisningen består af flere typer forløb:

  • Mindre kurser/workshops. Her  sættes fokus på et fælles emne. Det kan være filmproduktion, digital dannelse eller et andet, veldefineret indholdsområde. Undervisningen kan have forskellig karakter. Som f.eks. oplæg og indspark fra lærere eller gæster, udflugter, miniprojekter, øvelser og debatter og kan være organiseret både som gruppe- par- eller individuelt arbejde.
  • Projektforløb  kan variere i længde og indhold, men vil i længere forløb ofte tage udgangspunkt i nedenstående model.
    Alle forløb sigter mod en art af kulmination via fremlæggelser og præsentationer og i flere tilfælde også et skriftligt produkt.
  • Individuel, løbende målsætning. Lægges ind som enkeltdage eller parallelt med de andre forløb. Her arbejdes med elevernes individuelle målsætning og selvevaluering. Læring og udvikling skal stå i centrum og det skal være klart for den enkelte elev hvad han eller hun er i gang med at lære/udvikle. Der er særligt fokus på ovenstående robusthedsbegreb som vi mener er afgørende både for læringen nu og her, men også for elevens videre vej ud i livet.

 

sort_skole_2-2
Billedet er taget i forbindelse med et forløb om “Den Sorte Skole” 😉